Odborná montáž domovní čistírny odpadních vod

Prodej čistíren odpadních vod je spojený s odbornou montáži technologické části na místě stavby. Toto je důležité z hlediska záručních lhůt a umožňuje to nižší sazbu DPH.

Zajištění instalace ČOV "na klíč"

Bude provedená s námi spolupracující stavební firmou po předem připravené a odsouhlasené kalkulaci, s uvedeným termínem realizace. Zajistíme instalaci včetně veškerých stavebních prací, t. j. výkopy, základová deska, uložení potrubí, zásypy, vsakovací prvek nebo vyústní objekt.

Pod pojmem realizace ČOV se často rozumí pouze výkop stavební jámy a osazení ČOV. Při tom se zapomíná na to nejdůležitější, jak bude utrácená vyčištěná odpadní voda. V praxi převládají případy, kdy vyčištěná odpadní voda z ČOV je odváděná do vsakovacího prvku.

Realizace dobře funkčního vsakovacího prvku je důležitější, než samotné osazení ČOV.

Instalace ČOV "na klíč" u rodinného domu

domovní čistírna odpadních vod na klíč

Stavební práce související s realizací ČOV "na klíč"

výkopové práce  domovní čistírny odpadních vod

Zajištění instalace ČOV svépomocí

ČOV bude v předstihu dodána na místo stavby. Stavební práce včetně osazení ČOV provede investor. K tomu od nás obdrží také výkres stavební připravenosti. Tu projednáváme se zákazníkem obvykle na místě stavby, případně e – mailem nebo na Skype.

Instalaci ČOV předchází tzv. stavební připravenost. Různost terénů a různé výškové poměry u jednotlivých staveb umožňují více či méně optimální řešení osazení čistírny. Bez důkladné přípravy dochází ke zbytečným chybám, které se odrazí ve zvýšených finančních nákladech investora.

Stavební připravenost pro ČOV BIOCLEANER

domovní čistírna odpadních vod biocleaner

PRÁCE INVESTORA PŘI INSTALACI ČOV SVÉPOMOCI

výkopy pro ČOV a potrubí

výkop pro vsakovací prvek (vyústní objekt)

po projednané stavební připravenosti má investor připravenou stavební jámu

správně zrealizovanou základovou desku pro ČOV

osazení ČOV - čistírna bude osazená na základovou desku a propojená s nátokovým a odtokovým potrubím.

bezpodmínečné napuštění vodou

zásypy (u ČOV, v prostoru stavební jámy zásadně pouze do úrovně potrubí)

správně dimenzovaná realizace vsakovacího prvku (vyústního objektu)

uložení chráničky pro vzduch, v případě umístění dmychadla uvnitř budovy.

uložení kabelu CYKY 3x2,5 mm2 / 230V nebo pouze chráničky pro kabel v případě umístění dmychadla do skříňky u ČOV