Poradenství, projektová dokumentace, hydrogeologické posudky, inženýrink

Velký podíl v naši činnosti zastává poradenství ve vztahu k současné legislativě v oblasti odpadních vod celkově a specificky v oblasti čistíren odpadních vod.

Vodní zákon

Záležitosti čistíren odpadních vod řeší vodní zákon, který je nejstarším zákonem v historii. Z toho je taky patrné, jaká důležitost byla připisována vodě již v dobách minulých. O to více pozorností si vyžaduje voda v dnešním přetechnizovaném světě.

Vodní zákon charakterizuje čistírnu odpadních vod jako vodní dílo a zároveň umožňuje řešit povolení domovní ČOV ohlášením. Rovněž uvádí, co má obsahovat ohlášení vodního díla s tím, že se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.

Různé úřady toto řeší různě, a ne vždy správně. Povolení se tak někdy stává složitým a zdlouhavým procesem.

Nejčastější úskalí a překážky při vyřízení povolení pro stavbu domovní ČOV

Vydání povolení je často dosti složitý a někdy i zdlouhavý proces. To způsobuje, že je občan při řešení nešťastný a vyúsťuje to v kritiku úřadů – úředníků.

Povolení k vodním dílům proto vydává tzv. speciální stavební úřad, t. j. odbor životního prostření příslušného městského úřadu, označovaný také jako vodoprávní úřad.

Při této činnosti se řídí stavebním zákonem a příslušnými vyhláškami, které stanovují a vymezují náležitosti potřebné k vyřízení stavebního povolení ( ohlášení ). Jednou z těchto náležitosti je projektová dokumentace ČOV zpracována projektantem s autorizací pro vodohospodářské stavby.

U stavebního povolení vydává vodoprávní úřad zároveň povolení k vypouštění odpadních vod. Jestliže vodoprávní úřad vydává souhlas s ohlášením, má se za povolené i nakládání s vodami.

Běžně se objevují rady, že před záměrem řešit čistírnu odpadních vod se máte obrátit na vodoprávní úřad. Nic proti.

Zejména u takových úřadů, kde úředník se snaží poradit jak na to a upozorní, že malá domovní ČOV má být dle vodního zákona řešená ohlášením.

Ale úředník není odborný poradce. Jeho náplní je vést správní řízení na základě podané žádosti, která obsahuje veškeré náležitosti. I při jeho dobré snaze poradit, může dojít k tomu, že mluví tzv. úředním jazykem a občan to pochopí jinak.

Naše rada zní opačně

Nechoďte na úřad!

Obraťte se na nás!

My úřadu předložíme Váš záměr společně s projektovou dokumentací a příslušnými doklady. Zajistíme vše potřebné k vydání povolení (ohlášení).

Za odbornou radu neplatíte

Inženýrink pro novostavby i starší RD

Při prvotní komunikaci s námi využijte, pokud jeto možné přednostně e – mail. Stručně popište záměr, s uvedením parcelního čísla a katastrálního území. U stávajících objektů uveďte číslo popisné ( evidenční ) a obec. Nezapomeňte uvést tel. číslo pro pružnější komunikaci zejména projednání schůzky v místě záměru

Ušetřete si starosti i čas a nechte vyřízení všech povolení na nás.

Ceny projektů a inženýringu jsou smluvní. Závisí na složitosti případu, ale také na přístupu vodoprávního úřadu. Např. ceny v působnosti nejbyrokratičtějšího vodoprávního úřadu, kterým je úřad Ostrava budou extrémně vyšší.

U stávajících RD, kde je žumpa ve špatném technickém stavu, nebo jsou problémy s vyvážením jejího obsahu.

  • Na základě plné moci tak zajistíme vše potřebné k vydání povolení (ohlášení).
  • Připravíme projektovou dokumentaci ČOV.
  • Zajistíme vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Následně se postaráme o komunikaci s úřady až do fáze povolení (ohlášení).
  • Je samozřejmostí, že u záměrů, kde vyčištěné odpadní vody mají být vypouštěné do vod podzemních (vsak), zajistíme předem hydrogeologické posouzení a navrhneme nejvhodnější způsob řešení.

U novostaveb se na nás obraťte ještě před přípravou projektové dokumentace pro RD, či jiný objekt.

  • U projektovaných RD, kde se řeší povolení RD u příslušného stavebního úřadu vám připravíme tzv. dílčí projekt ČOV k projektu RD, Takto, na základě § 4(1) stav. zákona vydá stavební úřad v souboru staveb povolení (ohlášení) k rodinnému domu i ČOV současně.
  • Inženýrink samostatně pro ČOV zde nemá opodstatnění. Použijete doklady, které získáte od dotčených orgánů pro celý záměr ( RD včetně ČOV atd. )
  • Dřívější praxe, kdy se dům řešil s žumpou a poté se samostatně řešila ČOV již nemá žádné opodstatnění. Při osobním jednání je možné vysvětlit blíže.