Provádíme technické revize u domovních čističek

U domovních čističek, kde byl vodoprávním úřadem vydán souhlas s ohlášením, provádíme technické revize

Revize vyplývá z § 59 (1) k) vodního zákona a je prováděná na žádost provozovatele ČOV

ČOV v provozu

domovní čistírna odpadních vod biocleaner

Sedimentační test

osazení a ionstalace domovní čistírny odpadních vod

Pro revizi je potřebné připravit ke kontrole:

  • Souhlas s ohlášením
  • Projektovou dokumentaci (pouze u první revize)
  • Certifikát (pouze u první revize)
  • Provozní řád
  • Provozní deník
  • Doklad o zaškolení obsluhy

Bezpečný a volný přístup k domovní ČOV

Kromě nejdůležitějších údajů, jako je kvalita vody na odtoku a celkový provoz ČOV, je nutné upozornit na bezpečný a volný přístup k domovní ČOV.

Obslužná plocha

domovní čistírna odpadních vod biocleaner

Obslužná plocha

0,5 m

Po celém obvodu domovní ČOV, a to i při umístění ve svahu musí být v šířce alespoň 0,5 m rovina jako tzv. obslužná plocha.

10 cm

ČOV musí vyčnívat min. 10 cm nad touto obslužnou plochou.

Při provádění revize je nutná přítomnost provozovatele.

Odběry a rozbory odpadní vody

U domovních čističek, kde bylo vodoprávním úřadem vydáno povolení k vypouštění odpadních vod je povinnost měřit míru jejich znečištění.

Odběry a rozbory odpadní vody mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Doporučujeme obrátit se na akreditovanou laboratoř http://www.laborator-pribor.cz/